مشخصات تصفیه خانه

مشخصات تصفیه خانه

مقدار آب خام مورد نیاز : 7000000 متر مكعب در سال يا 27648 مترمكعب در روز

محل تامین آب خام: سد سرابی با ظرفیت ذخیره سازی 11500000 متر مکعب

دبی بهره برداری : 220 لیتر در ثانیه

دبی طراحی شده : 320 لیتر بر ثانیه

جمعیت : در سال 1390 برابر 44516 نفر سرشماری شده و جمعیت پیش بینی شده در سال 1410 به عنوان افق طرح بالغ بر 100000 نفر تخمین زده شده است.

مساحت تقریبی تصفیه خانه : حدود 3 هکتار

نوع فرآیند : تصفیه متعارف (فیلترهای شنی)

هزینه پروژه : بالغ بر 225.556.000.000 ريال

مدت قرارداد : 22 سال (اجرا و نصب تجهیزات 2 سال + بهره برداری 20 سال)