نجات آب ، نجات زمین، نجات زندگی


نجات آب
نجات آب
نجات آب
نجات آب
نجات آب
نجات آب
نجات آب
نجات آب
مقدمه


آب تميز براي انسانها، جانوران و گياهان از اهميت بسزايي برخوردار است. رودخانه ها، درياها و سواحل وحواشي آنها اماكني هستند كه صدها گونه حيات در آنها مشاهده مي شود. ما انسانها نيز در مجاورت و تماس دائمي با آب قرار داريم. بنابراين اگر عمل تصفيه آب به خوبي صورت نگيرد، مي تواند ناقل بيماريهاي بسياري گردد. اگر چه طبيعت قادر به تصفيه حجم اندكي از آلودگي هاي آب است، اما اگر ميلياردها ليتر آب آلوده توليد شده به صورت روزانه، قبل از بازگرداندن به محيط زيست تصفيه نشود، تخريب كامل محيط زيست را به همراه خواهد داشت. از اين رو امروزه طراحي و احداث تصفيه خانه هاي آب با هدف تصفيه آب به نحوي كه آن را قابل شرب سازد از اهميت بالايي برخوردار است.

سرمایه گذاران شرکت سرکان پالایش آب آرمان

سرمایه گذاران و کارفرما و مشاور پروژه

سرمایه گذار 

شرکت تهران میراب

سهامی خاص