زمینه فعالیت 

اجرای طرح تصفیه خانه آب شرب شهر تویسرکان به روش BOT شامل تامین مالی، طراحی و مهندسی، تامین مصالح، لوله، احداث تاسیسات و ساختمان ها، تامین، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال، انجام آزمایشات عملکردی، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری 20ساله، فروش و عرضه آب تولیدی به خریدار (شرکت آب منطقه ای استان همدان) مطابق مشخصات درج شده در اسناد در طول دوره ی بهره برداری، انتقال و تحویل کلیه تاسیسات احداث شده به خریدار پس از پایان دوره بهره برداری و نگهداری 20ساله می باشد.