معرفی اعضا هیئت مدیره شرکت


معرفی اعضاء هیئت مدیره

علی اکبر هوشمند

سمت : رئیس هیئت مدیره


معرفی اعضاء هیئت مدیره

مهرداد حاج زوار

سمت : نائب رئیس هیئت مدیره

معرفی اعضاء هیئت مدیره

سید محمدعلی فرهی بوشهری

سمت : عضو هیئت مدیره

معرفی اعضاء هیئت مدیره

علیرضا حمیدی

سمت : عضو هیئت مدیره